ثبت شکایت

چنانچه شما از نحوه ارائه خدمات یا کیفیت محصولات شکایتی داشته و از این مرکز درخواست رسیدگی داشته باشید، شکایت خود را با توجه به رعایت نکات مندرج ثبت نموده تا به آن رسیدگی و پاسخ لازم ارائه گردد.

http://liliart.ir/wp-content/uploads/2019/08/ث-ش-لیلی-آرت-530x446.png